Algemene Voorwaarden Solirent BV

Zonder tegenbericht zijn volgende voorwaarden van kracht bij elke verhuur en/of verkoop van materiaal en levering van diensten:

1. Door zijn bestelling aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden. Afwijkingen daarvan zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk en voorafgaandelijk worden overeengekomen.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de genoemde prijzen in euro en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De vermelde prijs ligt in principe vast, doch is vatbaar voor herziening of indexering. Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van de alsdan geldende prijzen. Solirent BV heeft het recht de prijzen aan te passen ten gevolge van koerswijzigingen op de internationale markten. Om deze reden kan het dus voorvallen dat de prijzen van onze offertes dagelijks aangepast worden tot en met het moment van ondertekening en onderlinge overeenkomst van de totaalprijs voor de uit te voeren werken. Het basisindexcijfer is dat van de maand december van het jaar vóór de aanvang van de opdracht door de Opdrachtnemer. Het nieuwe indexcijfer is dat van de maand december vóór 1 januari waarop de indexering wordt berekend. De prijsaanpassing ingevolge indexering kan niet worden ingeroepen om de bestelling of overeenkomst op te zeggen.

3. Bij het aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot afname. Op het ogenblik van de bestelling dient door de klant een voorschot te worden betaald van 60% van de totaalprijs. De bestelling wordt pas als definitief beschouwd na ontvangst van het voorschot. Het saldo dient kontant te worden vereffend bij in ontvangstname van het materiaal. Indien de klant op het voorziene tijdstip de goederen niet afhaalt/ in ontvangst neemt, mag hij zich niet meer op de vroeger vastgestelde leveringstermijnen beroepen. Een eventuele annulatie van de bestelling kan enkel schriftelijk (brief/ fax/mail) gebeuren. De annulatie van de bestelling is slechts geldig na schriftelijke instemming van onze vennootschap. Bij eventuele annulatie kan de verhuurder/verkoper naar eigen goeddunken ofwel de besteller tot afname van de goederen dwingen met volledige betaling van de facturatie prijs, ofwel 50% van de facturatie prijs aanrekenen ten titel van schadeloosstelling, en dit zonder voorafgaande verwittiging aan de ingebreke gebleven besteller.

4. De goederen reizen altijd onder verantwoordelijkheid en risico van de klant, zelfs indien de goederen door ons vervoerd worden voor rekening van de klant. Hetzelfde geldt voor alle goederen van derden die door ons, voor rekening van de klant, zouden vervoerd worden.

5. Gehuurde/gekochte goederen moeten, wanneer ze door de klant in ontvangst worden genomen, in onze aanwezigheid worden nagezien. Van eventuele, op dat ogenblik bestaande, schade of tekortkomingen zal melding worden gemaakt op de afleverbon. Indien de klant geen nazicht uitvoert, dan worden de goederen vermoed in perfecte staat te zijn ontvangen. Elke melding van schade na de in ontvangstname, wordt beschouwd als zijnde veroorzaakt door de klant. Indien de klant wenst dat de goederen worden verzonden, kan de klant de goederen voor verzending in onze magazijnen inspecteren, indien de klant hiervan afziet, aanvaardt hij de goederen als zijnde in goede staat en wordt alle schade aan de goederen beschouwd als toegebracht door de klant.

6. Eventuele klachten over gehuurde/gekochte goederen moeten ons aangetekend binnen de 3 dagen na in ontvangstname bereiken.

7. Onze facturen zijn betaalbaar na ontvangst, kontant zonder korting. Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na facturatiedatum. Voor facturen van minder dan € 25,00 worden administratiekosten aangerekend.

8. Door het niet betalen van een rekening op haar vervaldag, worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar, onafgezien van de toegestane betalingsvoorwaarden.

9. Bij het overschrijden van de betalingstermijn dient de klant verwijlintresten à rato van 1% per maand te betalen en zulks vanaf de vervaldatum van de facturen, dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

10. Indien facturen op de vervaldag niet betaald zijn, is de klant bovendien gehouden een schadevergoeding van 10% van de factuurbedragen met een minimum van € 62 te betalen, onverminderd de hierboven voorziene intresten, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

11. Het aanvaarden van wissels, cheques, mandaten of andere betalingsdokumenten zal nooit als schuldvernieuwing beschouwd worden en doet geen afbreuk aan de toepassing van huidige algemene voorwaarden.

12. In geval van huur van het materiaal draagt de huurder tijdens de huurperiode de volledige verantwoordelijkheid en risico voor het materiaal. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verborgen gebreken. De huurder zal tevens een waarborgsom betalen behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Deze waarborg wordt teruggegeven wanneer het materiaal intakt wordt terugbezorgd.

13. In geval van schade aan verhuurd materiaal, zal de huurder de door ons opgegeven herstellings- of vervangingskosten aanvaarden. De herstelling zal steeds door iemand van onze keuze uitgevoerd worden. Deze kosten zullen ofwel van de waarborgsom worden ingehouden, ofwel zal de huurder het verschil bijbetalen, indien de herstellings- of vervangingskosten hoger zijn dan de waarborgsom. In geval van verlies van verhuurd materiaal, wordt deze aan de huurder gefactureerd voor een bedrag dat overeenstemt met de aankoopprijs op het ogenblik van het verlies van hetzelfde materiaal. De betaalde waarborgsom wordt hierbij als gedeeltelijke betaling aangewend. Indien de huurder geen waarborgsom heeft betaald, wordt de schade aan de huurder gefactureerd en gelden onze algemene betalingsvoorwaarden. Schade aan gehuurde goederen wordt uitsluitend aan de huurder gefactureerd, die deze dan ook onverwijld dient te vergoeden, onafgezien van diens mogelijke aanspraken ten overstaan van derden. Verhuurd materiaal dat onherstelbaar beschadigd is, houden wij gedurende 8 dagen na vaststelling van de schade beschikbaar; daarna wordt het verwijderd. Materiaal dat herstelbaar of vermaakbaar beschadigd is, blijft 48 uur na vaststelling van de schade voor inspektie beschikbaar: daarna wordt het vermaakt of hersteld.

14. De vooraf bepaalde huurperiode dient door de klant gerespecteerd te worden. Hij kan zich niet op stilzwijgende verlenging beroepen. In geval de gehuurde goederen laattijdig worden ingeleverd, zal een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de daghuurprijs, vermeningvuldigd met het aantal dagen van overschrijding. Van zodra de huurtijd beëindigd is wordt de huurder, van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht in gebreke te zijn inzake nietteruggave van het gehuurde materiaal. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde materiaal te laten terughalen, zonder een beroep op de rechter te moeten doen, waar het zich ook bevindt. Alle hiermee gepaard gaande kosten zijn volledig ten laste van de huurder.

15. De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij geen eigenaar is van het gehuurde materiaal en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen of omschreven tijdstip strafbaar is. Bij verkoop van goederen blijven deze onze eigendom tot op het ogenblik van de algehele betaling, niettegenstaande dat het risico m.b.t. de goederen overgaat op de koper op het ogenblik van in ontvangstname.

16. De klant gaat akkoord dat onze vennootschap geenszins aansprakelijk en derhalve niet gehouden is tot enige schadevergoeding in geval van: laattijdige levering van de bestelde goederen, defekt aan deze goederen, een ongeval ten gevolge van enig defekt aan de goederen of van verkeerd gebruik ervan. Alle gevallen van overmacht, ongevallen, gehele of gedeeltelijke staking, die voor gevolg zouden hebben de verhuur/ verkoop te belemmeren of te schorsen ontlasten de verhuurder/verkoper van elke verbintenis en verantwoordelijkheid.

17. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing.