Algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Solirent-website

Gelieve deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Door zich een toegang te verschaffen tot deze website, door deze te bezoeken of door er gebruik van te maken gaat u akkoord dat u bent gebonden door de hierna vermelde algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn vatbaar voor wijzigingen. Gelieve zich geen toegang tot deze website te verschaffen, noch deze te bezoeken, noch gebruik te maken van deze website of van de informatie die daarin is opgenomen indien u deze algemene voorwaarden niet aanvaardt.

1. Definitie en algemene toegangsregels

De "Website" betekent deze website zoals openbaar gemaakt door Solirent en alle informatie en materiaal die de Website bevat. Bepaalde delen of pagina's van de Website bevatten afzonderlijke en/of bijkomende voorwaarden, in aanvulling van de onderhavige Algemene Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid zullen de afzonderlijke en/of bijkomende voorwaarden voorrang hebben boven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor wat betreft deze delen of pagina's. Deze Website bevat tevens links naar websites van derden. Links naar deze Website kunnen ook worden ingebracht in websites van derden. Solirent wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot alle informatie of materiaal dat is geplaatst op één van de sites die zijn verbonden met deze Website. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze Website, betekent niet dat Solirent de producten of diensten die worden aangeboden op die website van een derde goedkeurt of aanbeveelt noch een impliciete of expliciete beoordeling geeft met betrekking tot de exactheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die, rechtstreeks of onrechtstreeks, op de websites van derden kan worden gevonden of met betrekking tot de betrouwbaarheid en/of de eerbaarheid van derden. De inhoud van de website is vatbaar voor wijzigingen. Niet alle producten en diensten zijn beschikbaar in alle geografische gebieden. Personen die zich een toegang verschaffen tot deze Website, die deze bezoeken of er gebruik van maken moeten zich ervan vergewissen of het recht van hun eigen land hen toestaat om de informatie te verkrijgen of zich moeten onthouden om zich dienovereenkomstig een toegang te verschaffen tot de Website, deze te bezoeken en/of ervan gebruik te maken.

2. Uitgever

De uitgever van deze Website is Solirent.

3. Inhoud website

Solirent zal niet aansprakelijk zijn, op welke grond dan ook, contractueel of niet, voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou hebben geleden en die het gevolg is van het toegang hebben tot, het bezoek of gebruik van deze website, behalve in geval van opzet of zware fout van de zijde van Solirent.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Copyright © Solirent - Alle rechten voorbehouden. De teksten, pagina-vormgeving, illustraties en ander materiaal op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die in het bezit zijn van of waarop een aanspraak wordt gemaakt door Solirent of door de ondernemingen vermeld op deze website. Elke verspreiding, reproductie, aanpassing, verkoop etc. van deze informatie en dit materiaal, in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Solirent. Elke inbreuk op dit verbod kan burgerrechtelijk of strafrechtelijk worden vervolgd. Gelieve te willen noteren dat een aantal namen, tekens en logo's vermeld op deze website (waaronder het logo en de naam "Solirent") beschermde merken zijn.

5. Persoonlijke levenssfeer

De door u opgegeven persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor administratieve doeleinden en voor het beheer van Solirent. Deze gegevens zullen Solirent tevens toelaten om u op regelmatige wijze op de hoogte te houden van de activiteiten van Solirent. Behoudens verzet van uwentwege, geadresseerd aan Solirent, zullen deze gegevens ook toelaten om interessante aanbiedingen aan u te richten zodat u maximaal kan profiteren van de voordelen angeboden door Solirent. Behoudens verzet van uwentwege, zullen deze gegevens ook kunnen worden doorgegeven aan bedrijven die verbonden zijn met Solirent. U beschikt te allen tijde over het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering ervan of verzet tegen het gebruik van deze gegevens. Verantwoordelijke voor de verwerking: Solirent

6. Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van deze website en de onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving. De Rechtbanken van Antwerpen zullen exclusieve rechtsbevoegdheid hebben omtrent elk geschil dienaangaande.

7. Autonomie en wijzigingen

Indien bepaalde bepalingen van deze algemene voorwaarden met betrekking tot de consultatie van deze website als onafdwingbaar zouden worden beschouwd, zullen de resterende bepalingen ongeschonden zijn en zal de onafdwingbare bepaling worden vervangen door de afdwingbare bepaling die het dichtst aansluit met de onderliggende bedoeling van de onafdwingbare bepaling. Deze overeenkomst zal deel uitmaken van alle andere overeenkomsten die u met Solirent hebt afgesloten of zult afsluiten. Solirent kan onderhavige algemene voorwaarden op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.